CCS 4CEE projekta kopsavilkums | Latvija

CCS 4CEE projekta kopsavilkums | Latvija

PROJEKTA KONTEKSTS | Tehnoloģiskā attīstība vairākās nozīmīgās jomās, tostarp tādās, kas ir saistītas ar atjaunojamiem energoresursiem, enerģijas uzkrāšanu, elektriskajiem transportlīdzekļiem, sniedz iespējas ievērojami samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas nākotnē. Taču, kā atzinusi Starptautiskā Enerģētikas aģentūra savos novērtējumos, kā arī dažādi modelēšanas pētījumi, ko veikušas ES iestādes un neatkarīgi pētnieki, ar to nav pietiekami, lai panāktu izvirzītos mērķus Parīzes nolīguma ietvaros. Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS)1 ieviešana palīdz samazināt rūpnieciskās emisijas, nodrošināt zema oglekļa satura enerģijas ražošanu un uzlabot energoapgādes drošību, ļaujot enerģijas ražotājiem, kas pašreiz darbības ietvaros rada CO2 emisijas, turpināt darboties ar zemāku emisiju līmeni. Tomēr šī risinājuma īstenošanai plašākā mērogā ir nepieciešams ilgtermiņa politikas ietvars. Pašlaik ar CCS saistītie jautājumi nav iekļauti vispārējās diskusijās par klimata politiku Centrālās un Austrumeiropas (CAE) reģiona valstīs. Tas var novest pie nevienmērīgas CCS jomas attīstības Eiropā, kas nākotnē var palielināt nepieciešamās izmaksas, lai panāktu progresa līmeni, kas šajā jomā sasniegts citos pasaules reģionos. Tāpat tas nozīmētu arī neizmantotas iespējas valstu attīstībā un reģionālajā sadarbībā. Šis projekts ir izstrādāts, lai novērstu šādu scenāriju. 

PROJEKTA MĒRĶIS | Projekta mērķis ir stimulēt diskusijas par ilgtermiņa CCS ieviešanu CAE reģionā, kā rezultātā tiktu veicināta jaunas politikas un sadarbības projektu veidošana. Sagaidāms, ka, uz pierādījumiem balstītas izpratnes panākšana starp galvenajām ieinteresētajām pusēm, pavērs ceļu konkrētas politikas un pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros to paredzēts panākt, apvienojot analītisko darbu (vairākas nacionāla un reģionāla mēroga publikācijas un pasākumi) ar informatīviem, komunikācijas un kapacitātes veidošanas pasākumiem, kas vērsti uz CCS savlaicīgas ieviešanas un ar to saistītās starptautiskās sadarbības nozīmi. 

Latvia_final summary

Latvia_final_summary (English version)

Share the article