CCS4CEE projekto santrauka | Lietuva

CCS4CEE projekto santrauka | Lietuva

PROJEKTO KONTEKSTAS | Naujausi pasiekimai pagrindinėse srityse (pvz., atsinaujinančiųjų energijos išteklių, energijos kaupimo, elektrinių transporto priemonių) leidžia gerokai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, tačiau jų nepakanka, kad būtų pasiektas Paryžiaus susitarimą atitinkantis esminis anglies dioksido išmetimo mažinimas, kaip pripažįsta Tarptautinė energetikos agentūra savo technologijų vertinimuose ir įvairiuose modeliavimo tyrimuose, kuriuos atliko tiek Europos Sąjungos institucijos, tiek nepriklausomi mokslininkai. Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (angl. Carbon Capture and Storage (toliau – CCS) 1) diegimas gali sumažinti pramonės išmetamų teršalų kiekį, užtikrinti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančią pramoninę šilumą ir padidinti elektros energijos tiekimo saugumą, papildant trumpalaikį energijos saugojimą. Visgi norint pokyčių platesniu mastu, būtina ilgalaikė politinė sistema. Šiuo metu CCS tema nėra plačiai eskaluojama klimato politikos kontekste Vidurio ir Rytų Europos (toliau – VRE) šalyse. Dėl to CCS diegimo pažanga Europoje gali būti netolygi, o tai gali lemti didesnes išlaidas vėliau ir neišnaudotas nacionalinio vystymosi bei regioninio bendradarbiavimo galimybes. Šio projekto esmė yra užtikrinti, kad toks scenarijus neįvyktų. 

PROJEKTO TIKSLAS | Projekto tikslas – atnaujinti diskusijas dėl ilgalaikio CCS diegimo Vidurio ir Rytų Europos regione ir parengti naują politiką bei bendrus projektus. Tikimasi, kad įrodymais pagrįsto sutarimo tarp pagrindinių suinteresuotų šalių sukūrimas sudarys tinkamas sąlygas aiškios politikos ir projektų taikymui. Tai gali būti pasiekta derinant analitinius įgūdžius, rengiant nacionalinius ir regioninius leidinius bei renginius, taip pat su informavimo, komunikacijos ir gebėjimų stiprinimo veikla, orientuota į savalaikio CCS diegimo ir susijusio tarptautinio bendradarbiavimo svarbą. 

APIMTIS IR ETAPAI | Projektas apima šias šalis: Lenkiją, Čekiją, Slovakiją, Vengriją, Slovėniją, Rumuniją, Kroatiją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir Ukrainą 

Lithuania_final summary

Lithuania_final_summary_ENG (English version)

Share the article