Webinár: Zachytávanie a ukladanie CO2 do zemských štruktúr (CCS)

Cieľom prvej fázy projektu bolo zmapovať stav a vývoj technológií zachytávania a ukladania oxidu uhličitého (CCS/CCU) v strednej a východnej Európe. Druhá fáza sa venuje konkrétnym odporúčaniam a krokom potrebným pre uplatnenie tejto technológie v praxi. Webinár sa bude venovať tejto otázke v kontexte Slovenska a budú v ňom prezentované výsledky prvej fázy výskumu. Webinár […]

Webinář: Zachytávání a ukládání CO2 do zemských struktur (CCS)

První fáze projektu má za cíl zmapovat stav a rozvoj technologií zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS/CCU) ve střední a východní Evropě a druhá fáze doporučit kroky potřebné pro uplatnění této technologie v praxi. Webinář se bude věnovat této otázce zejména v kontextu České republiky a budou na něm prezentovány výsledky první fáze výzkumu. Webinář […]

Roadmap for national-level action in Slovenia and regional cooperation on CCS deployment in the CEE region

REGISTRATION LINK WHEN: 20. JUNE, 13:30 – 15:30 CET Recent advances in several key areas (RES, energy storage, electric vehicles) allow significant GHG cuts but are not sufficient to reach deep decarbonisation consistent with the Paris Agreement, as recognised by IEA in its technology assessments and various modelling studies by both EU institutions and independent […]

Smjernice za djelovanje na razini Republike Hrvatske i regionalnu suradnju na implementaciji CCS-a u središnjoj i istočnoj Europi (CEE region)

REGISTRATION LINK Nedavni napredak u nekoliko ključnih područja (OIE, skladištenje energije, električna vozila) omogućuje značajno smanjenje emisija stakleničkih plinova, ali nije dovoljan za postizanje značajne dekarbonizacije u skladu s Pariškim sporazumom, što je prepoznato od strane IEA u svojim tehnološkim procjenama te u različitim studijama i modelima izrađenim od strane institucija EU-a i nezavisnih istraživača. […]