Podsumowanie projektu CCS4CEE | Polska

Podsumowanie projektu CCS4CEE | Polska

KONTEKST | Obserwowany ostatnio rozwój technologii obniżania emisji gazów cieplarnianych (tj. odnawial-nych źródeł energii, magazynowania energii, pojazdów elektrycznych) pozwala na znaczną redukcję emisji, ale nie jest wystarczający dla osiągnięcia celów Porozumienia paryskiego. Potwierdzają to Międzynarodowa Agencja Energetyczna w swojej ocenie dostępnych technologii i różne modele autorstwa instytucji UE i nieza-leżnych badaczy. Wychwytanie i składowanie dwutlenku węgla (Carbon capture and storage – CCS)1 może służyć redukcji emisji dwutlenku węgla w sektorze przemysłu, zapewniać niskoemisyjne ciepło technologiczne i zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej poprzez uzupełnienie krótkoterminowego magazyno-wania energii. Jednak wdrożenie tej technologii na pełną skalę wymaga stabilnego otoczenia prawno-instytu-cjonalnego w długim okresie. Aktualnie CCS nie jest obecny w głównym nurcie dyskusji o polityce klimatycznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Central and Eastern Europe – CEE). Może to prowadzić do nierów-nomiernego rozwoju instalacji CCS w Europie, co pociągnęłoby za sobą zwiększone koszty późniejszego nad-rabiania zaległości w tym zakresie, jak również utracenie szans na rozwój krajowych gospodarek i współpracy regionalnej. Nasz projekt ma na celu zapobiec takiemu obrotowi spraw. 

CEL PROJEKTU | Projekt zmierza do wznowienia dyskusji na temat wdrożenia technologii CCS w regionie CEE w długim okresie, która doprowadzi do nowych inicjatyw w otoczeniu prawo-instytucjonalnym i wspólnych projektów. Oczekujemy, że zbudowanie opartego na dowodach porozumienia w sprawie CCS-u pomiędzy kluczowymi interesariuszami pozwoli na wdrożenie konkretnych polityk i przedsięwzięć. Zostanie to osiągnięte poprzez połączenie pracy analitycznej, w formie krajowych i regionalnych publikacji, z dotarciem do interesa-riuszy, komunikacją i budowaniem kompetencji. Działania te będą prowadzone z uwzględnieniem tego, jak ważne są rozwój CCS-u w odpowiednim czasie i wiążąca się z tym konieczność międzynarodowej współpracy. 

 

Poland_final_summary

Poland_final_summary_ENG (English version)

Share the article