Zhrnutie projektu CCS4CEE Slovensko

Zhrnutie projektu CCS4CEE Slovensko

KONTEXT PROJEKTU | Nedávny pokrok v niekoľkých kľúčových oblastiach (napr. obnoviteľné zdroje energie, skladovanie energie, elektrické vozidlá) umožňuje výrazné zníženie emisií skleníkových plynov (GHG), ale nestačí na dosiahnutie dekarbonizácie v súlade s Parížskou dohodou, ako to uznala Medzinárodná energetická agentúra vo svojich hodnoteniach technológií a rôznych modelových štúdiách inštitúcií Európskej únie, ale aj nezávislých výskumníkov. Zavedenie zachytávania a ukladania uhlíka (ďalej len “CCS”) môže znížiť priemyselné emisie, zabezpečiť nízkouhlíkové priemyselné teplo a zlepšiť energetickú bezpečnosť tým, že umožní stabilným zdrojom energie pokračovať v prevádzke s nízkymi emisiami. Jeho rozsiahle zavádzanie si však vyžaduje dlhodobý politický rámec. V súčasnosti sa téma CCS nenachádza v hlavnom prúde diskusie o politike v oblasti klímy v krajinách strednej a východnej Európy. To môže viesť k nerovnomernému pokroku v zavádzaní CCS v celej Európe, čo bude mať za následok zvýšené náklady v čase, ako aj náklady nevyužitej príležitosti na rozvoj jednotlivých štátov a regionálnu spoluprácu. Cieľom tohto projektu je čeliť tomuto scenáru.


CIEĽ PROJEKTU | Cieľom projektu je obnoviť diskusiu o dlhodobom zavádzaní CCS v regióne strednej a východnej Európy, čo povedie k novým politikám a spoločným projektom. Očakáva sa, že budovanie konsenzu založeného na zisteniach medzi kľúčovými zainteresovanými stranami vydláždi cestu k realizácii konkrétnych politík a projektov. To sa dosiahne kombináciou analytickej práce vo forme série národných a regionálnych publikácií a podujatí s informačnými, komunikačnými a kapacitnými aktivitami zameranými na význam a dôležitosť včasného nasadenia CCS a súvisiacu medzinárodnú spoluprácu.

CCS znamená “zachytávanie CO2 z priemyselných zariadení, jeho prepravu na úložisko a jeho vtláčanie do vhodnej podzemnej geologickej formácie na účely trvalého uloženia”, ako to definovala Európska komisia. Na druhej strane, pri zachytávaní a využívaní uhlíka (ďalej len “CCU”) sa zachytený CO2 prepravuje do zariadenia, v ktorom sa využíva. CCU vykazuje zásadné rozdiely vyplývajúce z osudu zachyteného a prepraveného CO2 – pri CCU sa vkladá do výrobkov, zatiaľ čo pri CCS sa trvalo ukladá do podzemných geologických formácií. Projekt CCS4CEE sa zameriava najmä na CCS.

Celý článok tu: SK Summary_Slovakia_28.02

Englis version: Slovakia_final_summary_ENG

Share the article