CCS 4CEE projekt i kokkuvõte | Eesti

CCS 4CEE projekt i kokkuvõte | Eesti

PROJEKTI KONTEKST | Hiljutised edusammud mitmes olulises valdkonnas (nt taastuvad energiaallikad, energia salvestamine, elektrisõidukid) on võimaldanud märkimisväärselt vähendada kasvuhoonegaaside (KHG) koguseid, kuid need ei ole piisavad Pariisi kokkuleppega kooskõlas oleva dekarboniseerimise eesmärkide saavutamiseks aastaks 2030. Seda tunnistab Rahvusvaheline Energiaagentuur oma tehnoloogiahinnangutes ja mitmesugustes modelleerimisuuringutes, mille on läbi viinud nii Euroopa Liidu institutsioonid kui ka sõltumatud teadlased. Süsinikdioksiidi kogumise ja ladustamise (CCS)1 kasutuselevõtt võimaldab vähendada tööstuslike heitgaaside koguseid, pakkuda vähese süsinikdioksiidiheitega tööstuslikku soojust ja parandada energiajulgeolekut, võimaldades juhitavatel energiaallikatel jätkata tööd madalamate heitkogustega. Selle ulatuslik rakendamine nõuab aga pikaajalist poliitikaraamistikku. Praegu ei ole süsinikdioksiidi kogumise ja ladustamise teemat Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kliimapoliitika raames süvitsi arutellu võetud. See võib viia ebavõrdsete edusammudeni CCS tehnoloogiate rakendamisel üle Euroopa, suurendades järelejõudmiskulusid ja jättes kasutamata võimalused riikliku arengu ning piirkondliku koostöö jaoks. Käesolev CCS4CEE projekt aga vastandub sellele stsenaariumile. 

PROJEKTI EESMÄRK | Projekti eesmärk on taaselustada arutelu süsinikdioksiidi kogumise ja ladustamise pikaajalise kasutuselevõtu üle Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas, mis toob kaasa uued poliitikad ja ühisprojektid. Eeldatakse, et tõenditel põhineva konsensuse saavutamine peamiste sidusrühmade vahel sillutab teed konkreetsete poliitikameetmete ja ettevõtmiste rakendamisele. Eesmärk saavutatakse, ühendades riiklikult ja piirkondlikult läbiviidud teadustööd kommunikatsiooni- ja teavitustegevustega ning võimekuse suurendamise meetmetega mis keskenduvad süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise õigeaegse kasutuselevõtu ja sellega seotud rahvusvahelise koostöö tähtsusele. 

PROJEKTI SKOOP JA ETAPID | Projekt hõlmab 11 riiki Kesk-ja Ida-Euroopas: Poolat, Tšehhit, Slovakkiat, Ungarit, Sloveeniat, Horvaatiat, Rumeeniat, Leedut, Lätit, Eestit ja Ukrainat. 

Estonia_final summary

Estonia_final_summary (English version)

 

Share the article