Shrnutí projektu CCS4CEE Česká republika

Shrnutí projektu CCS4CEE Česká republika

KONTEXT PROJEKTU| Nedávný pokrok v několika klíčových oblastech (např. obnovitelné zdroje energie, skladování energie, elektrická vozidla) umožňuje významné snížení emisí skleníkových plynů, ale nestačí k dosažení dekarbonizace v souladu s Pařížskou dohodou, jak uznává Mezinárodní energetická agentura ve svých technologických hodnoceních i studie institucí Evropské unie a nezávislých výzkumníků. Zavedení zachytávání a ukládání uhlíku (dále jen CCS) může snížit průmyslové emise, zajistit nízkouhlíkové průmyslové teplo a zlepšit energetickou bezpečnost tím, že umožní vybraným zdrojům energie pokračovat v provozu s nízkými emisemi. Rozsáhlé zavádění CCS však vyžaduje dlouhodobý politický rámec. V současné době není téma CCS v zemích střední a východní Evropy součástí hlavního proudu diskuse o politice v oblasti klimatu. To může vést k nerovnoměrnému pokroku v zavádění CCS v celé Evropě, což má za následek zvýšené náklady v čase pro střední a východní Evropu a také náklady ušlé příležitosti pro národní rozvoj a regionální spolupráci. Tento projekt má tomuto scénáři čelit.

CÍL PROJEKTU | Cílem projektu je obnovit diskusi o dlouhodobém zavádění CCS v regionu střední a východní Evropy, což povede k novým politikám a společným projektům. Očekává se, že vytvoření konsensu založeného na důkazech mezi klíčovými zúčastněnými stranami připraví cestu k realizaci konkrétních politik a projektů. Toho bude dosaženo kombinací analytické práce v podobě řady národních a regionálních publikací a akcí s osvětovými, komunikačními a kapacito-tvornými aktivitami zaměřenými na význam včasného zavádění CCS a související mezinárodní spolupráce.

CCS znamená „zachytávání CO2 z průmyslových zařízení, jeho přepravu k úložišti a vtláčení do vhodné podzemní geologické formáce za účelem trvalého uložení“, jako to definovala Evropská komise. Na druhé straně, při zachytávání a využívání uhlíku (dále “CCU”) se zachycený CO2přepravuje do zařízení, kde se i využívá v dalších procesech. CCU vykazuje zásadní rozdíly vyplývající ze způsobu zpracování zachyceného a přepraveného CO2 – při CCU se uhlík vkládá do výrobků, zatímco při CCS se ukládá do geologických struktur. Projekt CCS4CEE se zaměřuje na CCS.

Celý článek najdete zde: CZ Summary_Czechia_28.02

English version: Czechia_final_summary_ENG

Share the article